Laugsbestemmelser for Gl. Rye Branddaskerlaug

Gl. Rye Branddaskerlaug

§ 1

Laugets navn

er Gl. Rye Branddaskerlaug, og dets hjemsted er Gl. Rye by og sogn

§ 2

Laugets formål

er, at forøge brandbekæmpelsesberedskabet i Gl. Rye, ved gennem laugets medlemmer, at placere branddaskere rundt i byen.

§ 3

Branddaskerne købes og ejes af det enkelte medlem, som anbringer daskeren frit udenfor sin bopæl.

Branddaskeren bør forsynes med ejerens navn ved indbrænding eller lignende mærkning i skaftet.

§ 4

I tilfælde af brand i åbne områder grænsende op til byen, skal laugets medlemmer ufortrødent bekæmpe ilden.

Ved brandinspektørens ankomst skal laugets medlemmer følge dennes anvisning.

§ 5

Enhver i byen, som ikke selv har en branddasker, kan frit anvende ophængte branddaskere i tilfælde af brand.

Branddaskeren skal dog straks bringes tilbage til ejeren igen efter endt anvendelse.

§ 6

Det påhviler ethvert medlem af Gl. Rye Branddaskerlaug at vedligeholde sin dasker, så den er i god og brugbar "stand".

§ 7

Enhver person over 18 år kan blive medlem af Gl. Rye Branddaskerlaug.

Medlemmet skal så vidt muligt være i besiddelse af en branddasker.

§ 8

Generalforsamlingen

er laugets højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i en lokal avis.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

§ 9

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsberetning

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af suppleant

8. Valg af revisor

9. Valg af revisorsuppleant

10. Eventuelt

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling

kan til enhver tid indkaldes, og skal indkaldes når mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

Indkaldelsen foretages med mindst 14 dages varsel ved annoncering i en lokal avis.

§ 11

Bestyrelsesvalg

Lauget ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som selv konstituerer sig ved valg af formand, kasserer og næstformand, der samtidigt er sekretær. Konstituering foretages senest 14 dage efter generalforsamlingen. På ulige år vælges 2 medlemmer, og på lige år vælges 1 medlem. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Ligeledes vælges 2 revisorer, således at 1 revisor er på valg hvert år. Suppleanten til revisor vælges hvert år.

§ 12

Laugsændringer

Ændringer af disse laugsbestemmelser kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for det.

§ 13

Laugets ophævelse

Lauget kan opløses efter vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for det.

§ 14

I tilfælde af laugets opløsning, træffes på sidste generalforsamling bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder evt. fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

Disse laugsbestemmelser med ændringer er vedtaget på ordinær generalforsamling marts 1996.

Bestyrelsen

Frode Agger, formand

Hans Kobæk, Kasserer

Thomas Mygind, Næstformand og sekretær