Gl. Rye Vandværk: Generalforsamling

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning forelægges
3. Det reviderede regnskab for 2017 forelægges til godkendelse
4. Budgettet for 2018 forelægges til godkendelse
5. Forslag til takstblad 2018 forelægges til orientering
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Vandværket vil efterfølgende være vært ved et lille traktement bestående af Kroens pølse- og ostebord.