Vedtægter for Borgerforeningen i Gl. Rye

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Borgerforeningens vedtægter af 2016

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er Borgerforeningen i Gl. Rye. Dens hjemsted er Gl. Rye sogn i Skanderborg kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at varetage medlemmernes og byens interesser, samt at samle medlemmerne til møder og sammenkomster.

§ 3 Medlemmer
Som medlemmer kan optages alle personer, der er bosiddende i eller har tilknytning til Gl. Rye sogn og som støtter foreningens virke.

§ 4 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Til generalforsamlingen har alle medlemmer adgang, og hvert enkelt medlem har en stemme. Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer af foreningen. der er fast bosiddende i Gl. Rye sogn. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og bekendtgøres ved annoncering i den lokale presse med mindst 14 dages varsel. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt krav herom over for bestyrelsen. Der indkaldes som ved ordinær generalforsamling, men med mindst 8 dages varsel. Generalforsamlingen skal være afholdt inden 30 dage fra bestyrelsen modtager kravet.

§ 5 Dagsorden
På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst omfatte følgende:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsen aflægger beretning, godkendelse af beretning
• Kassereren aflægger regnskab, godkendelse af det reviderede regnskab
• Budget for det kommende år, og fastsættelse af kontingent
• Indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Valg af mindst 2 suppleanter
• Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
• Eventuelt

§ 6 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 til 9 medlemmer. Valg til bestyrelsen gælder for 2 år ad gangen.
På generalforsamlingen er halvdelen rundet ned bestyrelsesmedlemmer på valg i lige årstal og halvdelen rundet op i ulige årstal.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær. Sekretæren fører et referat, som forelægges til godkendelse på det følgende bestyrelsesmøde. Kassereren fører foreningens regnskab og medlemsprotokol.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede.
Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan ikke modtage honorar af foreningens midler.

§ 7 Revisor
Revisorerne reviderer regnskabet til fremlæggelse på generalforsamlingen. 1 revisor og revisorsuppleanten er på valg hvert år. Revisorerne vælges for 2 år af gangen.

§ 8 Afstemning
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt stemmeflertal, såfremt der ikke kræves kvalificeret flertal i henhold til § 10 og § 11. Der skal være skriftlig afstemning, hvis et medlem kræver det.

§ 9 Økonomi
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab.
Formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank til foreningens bankkonto.
Formand og kasserer må ikke være samme person.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 10 Vedtægtsændringer
Forslag til ændring af nærværende vedtægter skal angives på dagsordenen. Ændringer er foretaget, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede går ind herfor.

§ 11 Foreningens ophør
Forslag til ophør af Borgerforeningen i Gl. Rye skal angives på dagsordenen som et særligt punkt og er vedtaget hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. I tilfælde af ophør tilfalder foreningens formue almennyttige formål.

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 25. februar 2016. Erstatter vedtægter af 1. februar 2001.