Gl. Rye Flagallé

Ryesgade, nordfra ned mod skolen, med flagallé

Idé og initiativer til dannelse af Gl. Rye Flagallé går tilbage til 1984 og 450 års dagen for kroningen af Kong Christian III i Sct. Sørens Kirke.

25 års jubilæum 15. juni 2012

Gl. Rye Flagallé fejrede sit 25 års jubilæum på Valdemarsdag, den 15. juni 2012, hvor det er 25 år siden, at Flagalléen markerede sin officielle indvielse med opsætning af foreningens egne første 100 flag. Idé og initiativerne til dannelse af Flagalleen går imidlertid tilbage til byjubilæet i 1984.

Flagalléens 25 års jubilæum blev naturligvis markeret med flagallé gennem hele byen. Herudover var nuværende og tidligere frivillige medhjælpere, æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer samlet til et lille jubilæumsarrangement.

Dronningebesøg 4. juli 1984

I forbindelse med 450 års dagen for kroningen af Kong Christian III i Sct. Sørens Kirke, der skulle markeres med bl.a. besøg af Dronning Margrethe II, skulle byen naturligvis flagsmykkes.

Med støtte fra Ry Kommune og knofedt fra Rye Borgerforeningen og GRIF's Venner lykkes det at få banket 196 flaghuller ned i fortovene samt at leje sig frem til lige så mange flag, så byen fremstod flot og flagsmykket, da dronningen kom forbi hin solfyldte 4. juli 1984.

Udklip af artikel fra Midtjyllands Avis 4. juli 1984.
Udklip af artikel fra Midtjyllands Avis 4. juli 1984. Klik for at forstørre billedet.

Flagkomitéen blev nedsat 19. november 1984

Ry Kommune havde ved bevilling af tilskuddet til etablering af flaghuller en forventning om, at der i Gl. Rye efterfølgende blev arbejdet på fremstilling af flagstænger og indkøb af flag.

Den 19. november 1984 blev byens foreninger, der havde samarbejdet om jubilæumsfestlighederne, derfor enige om at nedsætte en Flagkomité bestående af formand Eigil Laursen (valgt fra Borgerforeningen), kasserer Jutta Jensen (valgt fra Pensionistforeningen) og sekretær Søren Bach (valgt fra Museumsforeningen).

Det viste sig imidlertid, at Flagkommiteen - for at komme i betragtning hos Danmarks-Samfundet, som uddeler flag og faner til foreninger - skulle finde sig en moderforening.

Flagkomitéen blev herefter formelt optaget i Rye Borgerforening, men fungerede reelt fortsat med egne (uskrevne) vedtægter.

Udklip af artikel fra Midtjyllands Avis 16. juni 1987.
Udklip af artikel fra Midtjyllands Avis 16. juni 1987. Klik for at forstørre billedet.

Indvielse af flagalléen 15. juni 1987

Med en aktiv indsats fra Flagkomitéen og med velvillighed fra byens foreninger, erhvervsdrivende og private borgere var det frem til foråret 1987 lykkedes at indsamle midler nok til de første 100 flagstænger samt 85 flag.

Da Danmarks-Samfundet den 14. juni 1987 skænkede byen 15 flag kunne et plaskende regnvejr ikke forhindre en festlig indvielse af flagalleen i Gl. Rye.

Omkring 80 personer var mødt frem på torvet for at overvære det historiske øjeblik, hvor en repræsentant fra Danmarks-Samfundets, Orla Trangbæk overrakte de 15 flag.

Og næste dag, Valdemarsdag vejrede de 100 flag i Gl. Ryes gader og flagalléen var dermed en realitet.

Frivillige hjælpere

Op- og nedtagning af flagalléen klares nu som før af flagkomitéen/-bestyrelsen i samarbejde med en flok frivillige medhjælpere.

Arbejdet er ulønnet, men den positivitet, der altid møder flagalléens "medarbejdere" ved opsætning af flag rundt i byen og den venskabelige ånd, der hersker hjælperne imellem, er øjensynlig drivkraft nok, til at få "flagfolket" på gaden både tidligt og silde.

Og uden de mange frivillige hjælpere gennem tiden havde Gl. Rye ikke haft sin flagallé. Korpset af frivillige hjælpere, der fra starten talte 10 personer, er nu oppe på godt 30. 

I forbindelse med de årlige konfirmationsdage i byen opsætter Flagkomiteen/-foreningen flagalle fra kirken og ned gennem byen som en lykønskning til konfirmanderne.

Hvert år på Valdemarsdag (den 15. juni) bliver flagalleen ligeledes luftet. På disse dage samles de frivillige medhjælpere til morgenkaffe.

Gl. Rye Flagallé, flag på en sommerdag, set fra Burmlundvej
Ryesgade set fra Bomlundvej.

Selvstændig forening siden januar 1991

Via udlejning af flag til såvel byens foreninger som byens borgere - i forbindelse med bryllupper, sølvbryllupper, runde fødselsdage osv. - og takket være en et årligt tilskud fra vores daværende Ry Kommune lykkedes det Flagkomiteen at fremskaffe midler til indkøb af yderlige flag og stænger, og i 1991 kunne flagalleen mønstre 150 flag.

Med baggrund i en vis uenighed - om anvendelse af det oparbejdede overskud fra udlejning af flag - imellem enkelte medlemmer i Borgerforeningens daværende bestyrelse og Flagkomitéen, besluttedes det på et offentlig møde den 17. januar 1991 på Restaurant Galgebakken, at Flagkomitéen skulle omdannes til en selvstændig forening med en medlemsvalgt bestyrelse på 5 mand. Ud over de hidtidige 3 flagkomité-medlemmer, der "fortsatte" på deres poster, blev Grete Balle, Lyngdal 4 og Holger Sørensen, Lyngdal 19 indvalgt i bestyrelsen.

Med en energisk indsats fra bestyrelsen lykkedes det at tegne 111 medlemmer allerede inden første bestyrelsesmøde den 15. april 1991, og foreningens medlemsantal har siden da været støt stigende og er primo 2012 oppe på 316 husstande, svarende til omkring 580 enkeltpersoner.

Ifølge vedtægterne kan foreningens midler - ud over vedligeholdelse af flagalleen - anvendes til kulturelle formål vedrørende Gl. Rye samt forskønnelse af Gl. Rye by, og bestyrelsen besluttede i 2003 at afsætte midler til bl.a. nedsætning af krokusløg i en 100 m lang bræmme langs Ryesgade - fra Præstegårdsvej og ind forbi byporten.

Projektet blev finansieret i samarbejde med Borgerforeningen og Dorthe Brandt, Fyrreskrænten 10, der af Borgerforeningen blev udnævnt til "Bykonge" i 2002 og i den forbindelse fik stillet penge til rådighed til glæde og gavn for byen. Krokusløg med videre blev nedsat i løbet af efteråret 2003 og har fra foråret 2004 været til glæde for byens befolkning, gæster og andre forbipasserende.

Herudover har Flagalléen gennem årene blandt andet ydet støtte til Van Udens træskulptur i skolegården og tilskud til bænken ved det trekantede bed øverst på Nyvej.

Stor opbakning fra byen

Gl. Rye Flagallé er rigtig glad for den store opbakning fra byens borgere, diverse øvrige foreninger samt byens forretningsdrivende. Som det fremgår ovenfor er langt hovedparten af byens husstande medlemmer og i øvrigt flittige til at bestille flag i forbindelse med diverse familiebegivenheder. Flagálleen har tilmed glæde af det høje aktivitetsniveau i byens øvrige foreninger og de hermed mange arrangementer, hvor der bestilles flag. Herudover nyder Gl. Rye Flagallé godt af en fast flagaftale med Gl. Rye Kro, der muliggør, at Flagalléen - i forbindelse med sin årlige generalforsamling - kan invitere sine mange frivillige hjælpere, bestyrelses- og æresmedlemmer på en lille festmiddag.

Selvom Gl. Rye Flagallé blev frataget sit kommunale tilskud i forbindelse med kommunesammenlægning i 2007, er det lykkes at skaffe midler til indkøb af nye flag og stænger, så foreningen - ud over udskiftning af gammelt og udtjent materiel - også har kunnet øge bestanden af flag og stænger, så den store efterspørgsel i forbindelse med den årlige konfirmationsdag i byen også kan efterkommes.

Med baggrund i stor velvilje fra 18 af byens forretningsdrivende lykkes det at indsamle 17.000,- kr. i løbet af 2008, så Flagalléen i marts 2009 kunne købe yderligere 30 og flag og stænger, og et tilskud fra Tuborg Fonden gav mulighed for køb af yderligere 25 flag og stænger i maj 2011.

Gl. Rye Flagallé og dens korps af frivillige hjælpere står således klar til at pryde byen med helt op til 250 flag i forbindelse med konfirmationen i byen Kristi Himmelfartdag og til at modtage bestillinger fra byens borgere, foreninger og forretningsdrivende i forbindelse med sommerens højsæson for fester og arrangementer.