GRIF generalforsamling 2018

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Vi starter kl. 19.00 hvor GRIF er vært ved en let tapasanretning med rødvin eller øl/vand. Generalforsamlingen starter kl. 19.30.

Formandsberetning og beretning fra udvalgsformændene kan ses på hjemmesiden www.glryeif.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalgene
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Indkomne forslag, forslag der ønskes forelagt genralforsamlingen til vedtagelse skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen
6. Valg af formand til bestyrelsen kun ulige år
7. Valg af bestyrelse + 1 suppleant
8. Valg af udvalg + minimum 1 suppleant
9. Valg af revisor + suppleant
10. Evt.