Generalforsamling i Borgerforeningen

Skt. Hans Aften i Gl. Rye

Borgerforeningen indkalder til den årlige Generalforsamling.

Dagsordenen er som følger:
- Valg af dirigent
- Bestyrelsen aflægger beretning, godkendelse af beretning
- Kassereren aflægger regnskab, godkendelse af det reviderede regnskab
- Budget for det kommende år, og fastsættelse af kontingent
- Indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af mindst 2 suppleanter
- Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
- Eventuelt

Da ingen endnu kan vide hvordan situationen ser ud ifht. Covid-19 på dette tidspunkt, kan det blive nødvendigt at rykke generalforsamlingen.

Men sæt gerne kryds i kalenderen på den planlagte dato, så håber vi at vi får mulighed for at afholde generalforsamlingen som vi plejer det med rundstykker og banko.

Indkomne forslag bedes sendes til formanden på charlotte.vagner@glrye.dk senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse.