Vedtægter for Gl. Rye Flagallé

Ryesgade, nordfra ned mod skolen, med flagallé

§ 1: NAVN

Foreningens navn er Gl. Rye Flagallé og foreningen har hjemsted i Gl. Rye.

§ 2: FORMÅL

Foreningens formål er at vedligeholde og forny flagalléen, samt opstille og nedtage flagalléen, eller dele af denne, når den er i brug.


§ 3

Foreningens midler fremskaffes ved medlemskontingent, samt ved udlejning af flag og flagstænger og eventuelle gaver. Foreningens midler bruges hovedsagelige til vedligeholdelse af flagalléen. Derudover kan foreningen give tilskud til kulturelle formål vedrørende Gl. Rye, forskønnelse af Gl. Rye by og lignende.


§ 4: KONTINGENT

Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.


§ 5: REGNSKAB

Foreningens regnskab følger regnskabsåret.


§ 6: GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal, og indkaldes senest 14 dage før generalforsamlingen ved annoncering i Gl. Rye sogn.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


§ 7: DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor
9. Valg af revisorsuppleant
10. Eventuelt


§ 8: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 25% af stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

Indkaldelse foretages med mindst 14 dages varsel ved annoncering i Ry Ugevis/Aktuelt/ on line på Gl. Rye kalenderen.


§ 9: BESTYRELSE

Foreningen ledes af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand, kasserer og næstformand/sekretær, der samtidig udgør forretningsudvalget, hvorunder den daglige ledelse hører. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. På ulige år vælges 3 medlemmer og på lige år vælges 2 medlemmer. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Alle møder og beslutninger indføres i forhandlingsbogen, der underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer. Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten.

Ligeledes vælges 2 revisorer, således at 1 revisor er på valg hvert år. Suppleant til revisor vælges hvert år.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen, eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når 1 medlem ønsker det.


§ 10: VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for det.


§ 11: FORENINGENS OPLØSNING

Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højst 6 ugers mellemrum, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for det.


§ 12

I tilfælde af foreningens opløsning overdrages foreningens ejendele og formue til kulturelle formål i Gl. Rye.

Nærværende vedtægter med ændringer er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 2 oktober 2019.


Dirigent: Anni Sørensen
Referent: Henrik I. Pedersen

Bestyrelse:
Formand: Per Ro Andersen
Kasserer: Birthe Ørskov Jensen
Næstformand: Anni Sørensen
Sekretær: Henrik I. Pedersen
Bestyrelsesmedlem Finn Pedersen
Bestyrelsesmedlem Kaj Stendorf