Bestyrelse, revision og æresmedlemmer

Ryesgade, nordfra ned mod skolen, med flagallé

Bestyrelsesformand

Finn Pedersen,
Galgebakken 15
26 87 93 09

Næstformand

Anni Sørensen,
Skovfyrvej 10
30 74 82 04

Sekretær

Kaj Stendorf,
Møllesvinget 12
20 24 86 29

Kasserer

Birthe Jensen,
Ryesgade 11
40 30 30 65

Medlemmer

Per Ro Andersen,
Lyngdal 10
50 72 71 46

Kent Holl,
Lyngdal 7
21 29 58 23

Suppleanter

Lillian Andersen
Lyngdal 10

Revisorer

Birthe Mossin,
Møllesvinget 12

Lillian Andersen,
Lyngdal 10

Revisorsuppleant: Else Jensen, Fyrreskrænten 7